انتشارات

مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

واحد انتشارات:

نشریه : اعضای این گروه را جمعی از دانشجویان علاقه مند به فعالیت های نشر و طبع تشکیل داده که بسته به مدت فعالیتشان در خبرنامه M&N مشارکت می نمایند.

 گروه کتاب : این گروه سعی بر این دارد تا زمینه فعالیت دانشجویان را در امر تالیف و ترجمه فراهم آورد.در این گروه موضوعات یا کتاب هایی که در زمینه علوم پزشکی توسط اساتید معرفی می شوند با همکاری دانشجویان تالیف یا ترجمه می شوند.به این ترتیب که طی فراخوانی از دانشجویان دعوت به عمل می آید و پس از مراجعه آن ها طی جلسات توجیهی و معرفی به اساتید ترجمه و تالیف انجام می شود و در این بین برای حفظ حقوق مادی و معنوی طرفین قراردادی در این زمینه بین اساتید و دانشجویان منعقد می گردد.همچنین کامل کردن بانک موضوعی کتاب هم بر عهده این گروه است.


معرفی واحدها

محتوای مرتبط