آموزش

مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

واحد آموزش :

 به عنوان یک اصل در کمیته تحقیقات ، هر کس آنچه را می آموزد به عده ای هرچند اندک آموزش می دهد.آموزش سینه به سینه و نسل به نسل، از بدو شکل گیری این مجموعه به عنوان یک باور پذیرفته شده است. بی شک موقعیت امروز کمیته تحقیقات ، مرهون همین باور است، باوری که در چهارچوب واحدآموزش در کمیته تحقیقات تبلور یافته است. حفظ و ارتقائ دانش موجود در نزد اعضای کمیته و انتقال آن به دیگران وظیفه خطیری است که بر عهده این واحد نهاده شده است.

این گروه مسئول برگزاری کارگاه های آموزشی است که توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه و دانشجویانی که توانایی لازم جهت تدریس مباحث پژوهشی را دارند برگزار می شود .  


معرفی واحدها

محتوای مرتبط