پژوهش

مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

واحد پژوهش:

این واحد با هدف توسعه کمی و کیفی تحقیقات دانشجویی تشکیل شده و شامل گروههای مطالعات- تحقیقات و مشاوره است .که هر یک مسئول جداگانه دارد. مسئول هر گروه از میان اعضای فعال آن گروه که بیش ترین سابقه فعالیت را داشته و قادر به ایجاد هماهنگی و انگیزه در مجموعه گروه باشند با پیشنهاد دبیر و تایید سرپرست انتخاب می شود .

1)گروه مطالعه و تحقیق : اعضای این گروه  را  جمعی از  دانشجویان  علاقه مند به  پژوهش  تشکیل  می دهند  که به صورت انفرادی یا مشارکتی در حال مطالعه، تدوین یا اجرای طرح های تحقیقاتی هستند.

توانمند سازی بنیه علمی-پژوهشی دانشجویان، ارتقاء سطح علمی و پژوهشی مدرسین و اعضای فعال به منظور تدریس در کارگاه های آموزشی،برگزاری ژورنال کلاب هفتگی یا ماهانه،تدوین بانک موضوعی و تعیین اولویت های آن و ایجاد محیطی مناسب برای تبادل افکار دانشجویان و گردآوری مطالب علمی برای بروشورها و پمفلت ها از وظایف این گروه تحقیقاتی تشکیل گردیده است.

2)گروه مشاوره: این گروه با هدف پاسخگویی به نیاز محققین جوان جهت رفع نواقص و مشکلات تدوین و اجرای طرح های تحقیقاتی تشکیل گردیده است. هر چند ارائه مشاوره به اعضای کمیته پژوهشی و پروژه های تحقیقاتی جاری در کمیته، هدف اصلی گروه مشاوره است، این گروه همواره خود را موظف به ارائه راهنمایی و مشاوره به کلیه دانشجویان پژوهشگر،کارورزان و دستیاران متقاضی دریافت این مشاوره ها دانسته است.

گروه مشاوره، پژوهشگران را در حیطه هایی چون طراحی مطالعه، شیوه نگارش پروپوزال،روش نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه و پردازش و آنالیز داده ها یاری و راهنمایی می کند. طرح ها و عناوین پژوهشی، با راهنمایی و معرفی اساتید گرامی و بعضاً در همکاری و همفکری با دیگر مراکز تحقیقاتی در قالب فیلد های پژوهشی به دانشجویان علاقمند عرضه می گردد. عناوین ارائه شده با نظارت وراهنمایی سرپرست فیلد و مسئولین اجرای هر طرح پژوهشی، به یک پروژه تحقیقاتی تبدیل شده و تا مراحل نگارش و چاپ و مقاله ادامه می یابد .


معرفی واحدها

محتوای مرتبط