دبیر

مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دبیر:

یکی از اعضای فعال کمیته است که با انتخاب شورای مرکزی و حکم سرپرست و براساس CVپژوهشی و سابقه فعالیت در کمیته به مدت یک سال به این عنوان منصوب می گردد. مهمترین وظایف دبیر کمیته به شرح زیر می باشد :

اجرای امور داخلی کمیته

ایجاد هماهنگی بین واحدهای کمیته

نظارت بر حسن اجرای اساسنامه

ارزیابی عملکرد گروه های مختلف کمیته تحقیقات و ارائه آن به شورای مرکزی.


معرفی واحدها

محتوای مرتبط