روابط عمومی

مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

واحد روابط عمومی :

 اعضای این گروه در شاخه تدارکات و هماهنگی ، مسئولیت برنامه ریزی ها، هماهنگی ها و امور اجرایی برگزاری جلسات فعالیت می کنند. همچنین این اعضا از دانشجویان بیمارستان ها و دانشکده های مختلف انتخاب می شوند و توزیع و نصب فراخوان کارگاه های برگزار شده، انعکاس آن به سطوح بالاتر ، معرفی هر چه بیشتر کمیته به دانشجویان و ایجاد ارتباط و معرفی کمیته به کمیته های تحقیقات دانشجویی کشور از وظایف آن هاست.

این واحد با تلاش بسیار سعی در صدور کارت عضویت برای همه اعضای کمیته تحقیقات دارد.همچنین آیین نامه عضویت کمیته پژوهشی پس از برگزاری چندین جلسه بررسی در شورای مرکزی کمیته تحقیقات در حال تصویب است.واحد روابط عمومی از تمام جلسات برگزار شده در کمیته ، همایش ها ، کارگاه ها و... عکس و فیلم تهیه کرده که در بانک اطلاعات کمیته ذخیره خواهد شد.

گروه اینترنت کمیته راه اندازی وب سایت کمیته تحقیقات ، برنامه ریزی ، پشتیبانی و به روز کردن آن را برعهده دارد و به دانشجویان علاقه مند خدمات اینترنتی ارائه می دهد.


معرفی واحدها

محتوای مرتبط