سرپرست

مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

سرپرست :

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی از اعضای هیئت علمی است که با حکم معاون پژوهشی دانشگاه برای مدت 2 سال منصوب می شود. از وظایف سرپرست می توان به موارد زیر اشاره کرد :

نظارت بر حسن اجرای مصوبات

ایجاد ارتباط بین اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته

نظارت بر عملکرد واحدها

حضور یافتن در تمامی جلسات مجمع عمومی


محتوای مرتبط