چهارمین کنگره پژوهش های کاربردی دانشجویان علوم پزشکی استان