چهارمین کنگره پژوهش های کاربردی دانشجویان علوم پزشکی سیستان و بلوچستان