واحد توسعه و فناوری

مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

واحد توسعه:

·         تعیین اهداف وشرح وظایف واحد توسعه

·         رصد کلیه ی کمیته های کشوری و ایده گرفتن از کمیته های دیگر

·         ایده ها می توانند از سایر نهادها به خصوص مراکز تحقیقاتی وگروه های پژوهشی استخراج شوند

·         برای برگزاری کنگره ی استانی نیز می توان از کنگره های داخل و خارج کشور برای بالابردن کیفیت علمی و اجرایی کنگره ایده پردازی کرد

·         هم چنین استخراج جدیدترین پژوهش ها، ایده اصلی و روش اجرای آن توسط  دو واحد توسعه و پژوهش است .

·         ایده ها پس از استخراج طی جلساتی در واحد مورد بحث ، نقد و بررسی قرار گرفته و پس از تغییر آن ها توسط واحد توسعه ، هسته مرکزی  ودیگر اعضا به ویژه واحدی که توانایی اجرای ایده را داشته باشد به صورتی که بتوان ایده  را در کمیته تحقیقات دانشگاه اجرایی کرد  دراختیار واحد مربوطه برای اجرا قرار خواهند گرفت.

·         ایده های مطرح شده بایستی واقع گرایانه وبا توجه به امکانات موجود برای اجرایی شدن برای بررسی مطرح شده و تغییر یابند.


محتوای مرتبط