فرم ها

آیین نامه ها:

دانلود مصوبات شورای سیاست گذاری پژوهش و فناوری 1398

دانلود مصوبات شورای سیاست گذاری پژوهش و فناوری 1397

آیین نامه تخصیص اعتبار پژوهشی

فرم تخصیص اعتبار پژوهشی

دانلود دستورالعمل نحوه امتیازدهی دانشجوی نمونه بر اساس آیین نامه پژوهشی بند "ک"

فرم ها:

راهنماي عمومي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي دارای آزمودنی انسانی

راهنماي اخلاقي کارآزماييهاي باليني

راهنماي اخلاقي پژوهشهاي ژنتيک پزشکی

راهنماي اخلاقي پژوهش با سلولهاي بنيادي 

راهنماي اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی

راهنماي اخلاقي پژوهش بر گروههاي آسيبپذير

راهنماي اخلاقي پژوهش بر گامت و رويان

فرمت ارائه دفاع گزارش نهایی

فرمت ارائه دفاع طرح تحقیقاتی

فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی

فرم کاربست نتایج تحقیقات

فرم قرارداد طرح تحقیقاتی

 

 


دانلود فایل

محتوای مرتبط