آموزش

مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

واحد آموزش :

 به عنوان یک اصل در کمیته تحقیقات ، هر کس آنچه را می آموزد به عده ای هرچند اندک آموزش می دهد.آموزش سینه به سینه و نسل به نسل، از بدو شکل گیری این مجموعه به عنوان یک باور پذیرفته شده است. بی شک موقعیت امروز کمیته تحقیقات ، مرهون همین باور است، باوری که در چهارچوب واحدآموزش در کمیته تحقیقات تبلور یافته است. حفظ و ارتقائ دانش موجود در نزد اعضای کمیته و انتقال آن به دیگران وظیفه خطیری است که بر عهده این واحد نهاده شده است.

این گروه مسئول برگزاری کارگاه های آموزشی است که توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه و دانشجویانی که توانایی لازم جهت تدریس مباحث پژوهشی را دارند برگزار می شود .  

 

فایزه بناری                                                           

مسئول واحد آموزش

دانشجوی اتاق عمل


معرفی واحدها

محتوای مرتبط

 همایش بزرگ آشنایی با پژوهش مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 گزارش تصویری کارگاه پروپوزال نویسی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 کارگاه پروپوزال نویسی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 جلسه هم اندیشی نحوه ارائه علمی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 کسب رتبه دوم تیم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان متشکل از اعضای مرکز پژوهش های علمی دانشجویان در مسابقه دانشجویی پنجمین فن بازار ملی سلامت (خبر)
 همایش بزرگ آشنایی با پژوهش مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 غرفه مرکز پژوهش های علمی دانشجویان در آیین استقبال دانشجویان ورودی جدید علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 گزارش تصویری همایش بزرگ آشنایی با پژوهش مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 گزارش تصویری دومین مدرسه پژوهشی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 دومین شماره نشریه زبان انگلیسی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 فصلنامه علمی فرهنگی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)