دبیر

مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دبیر:

یکی از اعضای فعال کمیته است که با انتخاب شورای مرکزی و حکم سرپرست و براساس CVپژوهشی و سابقه فعالیت در کمیته به مدت یک سال به این عنوان منصوب می گردد. مهمترین وظایف دبیر کمیته به شرح زیر می باشد :

اجرای امور داخلی کمیته

ایجاد هماهنگی بین واحدهای کمیته

نظارت بر حسن اجرای اساسنامه

ارزیابی عملکرد گروه های مختلف کمیته تحقیقات و ارائه آن به شورای مرکزی.

 

                                                فرناز کیخا   

                                دبیر مرکز پژوهش های دانشجویی                                                              

                                      دانشجو بهداشت عمومی


معرفی واحدها

محتوای مرتبط

 همایش بزرگ آشنایی با پژوهش مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 گزارش تصویری کارگاه پروپوزال نویسی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 کارگاه پروپوزال نویسی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 جلسه هم اندیشی نحوه ارائه علمی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 کسب رتبه دوم تیم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان متشکل از اعضای مرکز پژوهش های علمی دانشجویان در مسابقه دانشجویی پنجمین فن بازار ملی سلامت (خبر)
 همایش بزرگ آشنایی با پژوهش مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 غرفه مرکز پژوهش های علمی دانشجویان در آیین استقبال دانشجویان ورودی جدید علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 گزارش تصویری همایش بزرگ آشنایی با پژوهش مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 گزارش تصویری دومین مدرسه پژوهشی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 دومین شماره نشریه زبان انگلیسی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)
 فصلنامه علمی فرهنگی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (خبر)