1396/09/22
اتمام ظرفیت ثبت نام شرکت کننده های آزاد کنگره
اتمام ظرفیت ثبت نام شرکت کننده های آزاد کنگره
ظرفیت ثبت نام شرکت کننده های آزاد چهارمین کنگره ی پژوهش های کاربردی استان سیستان و بلوچستان تکمیل شد.
1396/09/22
اعلام اسامی داوران حضوری دانشجویی کنگره استانی
اعلام اسامی داوران حضوری دانشجویی کنگره استانی
1396/09/22
اعلام زمان بندی چهارمین کنگره ی استانی
اعلام زمان بندی چهارمین کنگره ی استانی
1396/09/20
فرمت های ارائه مقاله در کنگره
فرمت های ارائه مقاله در کنگره