1397/07/24
چهارمین دوره ی کارگاه های سیستماتیک پروپوزال نویسی
چهارمین دوره ی کارگاه های سیستماتیک پروپوزال نویسی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری مامایی با همکاری مرکز پژوهش های علمی دانشجویی در پنج جلسه تئوری و عملی برگزار می گردد.